Команда

Про нас

Комаров Олександр Дмитрович

Комаров Олександр Дмитрович

співзасновник, член правління, науковий директор ЦКМ

[email protected]

Освіта

 • Єльська школа права (США), магістр права, 2020
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків), кандидат юридичних наук, кримінальне право, 2014
 • Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків), магістр права, диплом з відзнакою, 2011
 • Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків), бакалавр права, диплом з відзнакою, 2010

Професійна діяльність

 • Асистент, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків), 2013-2019
 • Юрист юридичної фірми «Ваш гестор» (Харків), 2010-2012
 • Помічник директора з юридичних питань ТОВ «Укртехносфера» (Харків), 2008-2010

Нагороди

 • Стипендія Президента України, 2009-2010
 • Стипендія Міністерства юстиції України, 2007-2008, 2008-2009

Публікації

Дисертація

 • Фактична помилка в кримінальному праві України та її значення для кримінальної відповідальності [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Комаров Олександр Дмитрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 237 с.

Підручники

 • Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / [В. Я. Тацій та ін.] ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 6-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020. – 581 с.
 • Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін , О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко ; відп. ред. проф. В. І. Тютюгін. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – 222 с.
 • Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко ; відп. ред. проф. В. І. Тютюгін. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – 171 с.

Статті в журналах

 • Komarov O. Ukrainian experience in counteracting organized crime and terrorism in conditions of armed conflict // Exploring and Countering the Linkages Between Organized Crime and Terrorism: 2018 International Conference materials (25-26 April 2018, Qatar University, Doha, Qatar) (англійською, готується до публікації).
 • Комаров О. Д. Значення фактичної помилки винного під час призначення покарання / О. Д. Комаров // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 2014. – Вип. 72. – С. 448–455.
 • Комаров О. Д. Фактична помилка при необхідній обороні / О. Д. Комаров // Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фах. вид. – 2014. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nauka.juracademy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/1.2014/12.pdf. – Заголовок з екрана.
 • Komarov O. D. The mistake of the causal relationship // Problems of Legality: collection of scientific – 2015. – Vol. 128. – P. 74-80 (українською).
 • Komarov O. D., Kosinova D. S. Actus reus of the financing of terrorism // O. D. Komarov, D. S. Kosinova // Bulletin of the Association of Criminal Law of Ukraine. – Kharkiv, 2015. – Vol. 1. – No. 4 – 378-387 (українською).
 • Комаров О. Д. Об’єктивна сторона фінансування тероризму / О. Д. Комаров, Д. С. Косінова // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – Вип. 1. – С. 378–387. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2015_1_27
 • Комаров А. Д. Уголовно-правовая оценка фактической ошибки в трудах отечественных дореволюционных криминалистов / А. Д. Комаров // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2013. – № 22. – С. 88–92.
 • Комаров О. Д. До питання про розмежування фактичної та юридичної помилки / О. Д. Комаров // Ученые записки Таврического национального университета В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – Симферополь, 2013. – Т. 26, № 2-1, ч. 1. – С. 60–67.
 • Комаров О. Д. Помилка в об’єкті злочину: поняття, класифікація та кваліфікація / О. Д. Комаров // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2013. – Вип. 23, ч. 1, т. 3. – С. 30–36. 4.

Конференції

 • Komarov O. Ukrainian experience in counteracting organized crime and terrorism in conditions of armed conflict // Exploring and Countering the Linkages Between Organized Crime and Terrorism: 2018 International Conference materials (25-26 April 2018, Qatar University, Doha, Qatar).
 • Komarov O. The principle of “non bis in idem” in the case-law of the European Court of Human Rights and in the legislation of Ukraine: problems of application // Criminal proceeding based on the rule of law as means to ensure human rights: The International Scientific and Practical Conference Minsk, 2017. P. 84–94.
 • Komarov O. Some comparative aspects of the definition and significance of mistake of fact and mistake of law in the criminal law of Ukraine and the USA / O. Komarov // Problems of development of legal science in researches of young scientists: conference proceedings, April 5, 2012 – Kharkiv, – С. 91-93 (українською).
 • Комаров О. Д. Фактична помилка в способі вчинення злочину // О. Д. Комаров // Четверті харківські кримінально-правові читання : тези доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Харків, 16-17 трав. 2014 р.) . – Харків, 2014. – С. 76–79.
 • Комаров О. Д. К вопросу о фактической ошибке в уголовном праве / О. Д. Комаров // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи (м. Львів, 20-22 квіт. 2012 р.) : зб. матеріалів ХІ Міжнар. студент.-аспірант. наук. конф. – Львів, 2012. – С. 144–146.

Членство

 • Всеукраїнська асоціація кримінального права.